Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Gracjan Nieruchomości Gracjan Zalewski
ul. Winogrady 27 61-663 Poznań
ul. Kowanowska 1 64-600 Oborniki

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Gracjan Nieruchomości przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Gracjan Nieruchomości upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.

Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.

Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Gracjan Nieruchomości roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Gracjan Nieruchomości nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Gracjan Nieruchomości jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Gracjan Nieruchomości

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Gracjan Nieruchomości jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Gracjan Nieruchomości że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania Gracjan Nieruchomości danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.